Lamarin i Pandryshkshem

Lamarin i Pandryshkshem

Forma e pandryshkshme e saq-it eshte e gjere.  Gjithashtu saq-i i pandryshkshem  perseri perdoret ne shume sfera si profil, lama, etj

Hekuri i pandryshkshem i sac-it, ne treg ne menyre te pergjithshme ka dy lloje: ate te ftohte dhe te nxehte. Saqi i ftohte, nxehet dhe gdhendet me pjesen e ftohte te saqit. Per shkak te kesaj siperfaqja eshte me e rrafshet dhe pjesa e poshtme eshte me e lakuar.

Disa nga Saq-et e pandryshkshem:

  •     Si pllake e prere standarde
  •     Si Rulo standarde
  •     Ne gjeresi te veqanta ne forme te rulos
  •     Si plake e veqante ne gjeresi te ndryshme

Jane momentalisht ne prodhim dhe shitje.

Saqi i pandryshkshem, ferritik (seria 400 ) , ostenitik (Serite 200 dhe 300 ) dhe duplex jane ne prodhim te panderprere.